HÄMEEN NAISVOIMISTELIJOIDEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

 

Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille ja alle kouluikäisille lapsille. Järjestämme myös aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille Irjalan makasiinilla Takahuhdissa.

Aikuisille jumppatarjontaa on kevät- ja syyskaudella lähes viikon jokaisena päivänä. Niistä voi valita itselleen sopivat jumpat taito- ja kuntotason sekä mieltymyksen mukaan. Seura tarjoaa aikuisille myös Hydrobiciä. Vuodenvaihteessa järjestetään joulu-jumppia Atalpassa ja kesällä puistojumppia.

Jatkamme vuonna 2015 alkanutta ikääntyvien liikunnan kehittämishankkeesta Ikiliikkeestä alkunsa saanutta Kekkeet-jumppaa yhteistyössä Tampereen Jumppatiimi ry:n (TAJU) kanssa.

Alle kouluikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen järjestetään temppukouluja ja perheliikuntaa Messukylän koululla kahdesti viikossa.

Panostamme seuran sisäisten toimintaryhmien väliseen yhteistyöhön. Myös hyvä yhteistoiminta seuran ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on tärkeä osa-alueemme.

Hallinnon toimiminen ja talouden tasapainosta huolehtiminen tukevat ja koordinoivat seuran pääasiallisia toimintoja, aikuisten ja lasten liikuntaa sekä aamupäivä- ja iltapäivätoimintaa.

Seuramme työllistää toiminnanohjaaja Sari Halmeen päätoimisena työntekijänä.

Toiminnan avainalueet vuonna 2024

 1. Aikuisten liikunta
 2. Lasten liikunta
 3. Jäsenmaksurinki
 4. Aamu- ja iltapäivätoiminta
 5. Viestintä ja markkinointi

Visio ja tavoitteet vuosina 2019–2024

 

Seuramme pitää yllä paikkaansa Tampereen liikunta- ja voimisteluelämän ytimessä.

Olemme laadukas, ammattimainen ja välitön vakiintuneiden ja uusien jäsenien seura.

Laadukkaan ja yhteisöllisen aamu- ja iltapäivätoiminnan painopistealueita ovat päivittäinen liikunta, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy.

Seuramme on viihtyisä työpaikka.

Tavoitteenamme on pitää yllä yhteistyötä tamperelaisten liikuntaseurojen ja muiden yhdistysten kesken.

Ylläpidämme toiminnanohjaamista tukemaan ja kehittämään seuran aktiivien toimintaa ja hallintoa.

Näymme sosiaalisessa mediassa enemmän.

 

 1. AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI)

Monipuolinen tuntitarjonta ja koulutetut ohjaajat luovat pohjan innostavalle liikuntakokemukselle Hämeen Naisvoimistelijoissa. Aikuisliikunnan tuntitarjonnassa on aerobisia, tanssillisia, lihaskunto- ja kehonhuoltopainotteisia tunteja. Ikääntyvien liikunnan järjestämme yhdessä TAJU ry:n kanssa. Vapaaehtoisista koostuva jäsenmaksurinki toimii ohjaajien työparina.

TAVOITTEET:

 1. Järjestämme edullisia, laadukkaita ja innostavia ryhmäliikuntatunteja ja tapahtumia Tampereen keskustan alueella sekä miehille että naisille. Ikääntyviä liikutamme mm. Kekkeet-ryhmissä.
 2. Lisäämme jäsenten yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä madallamme uusien jäsenten mukaan tuloa seuran toimintaan.
 3. Panostamme ohjaajien tyytyväisyyteen ja seuraan sitoutumiseen.
 4. Keräämme palautetta jäseniltä ja ohjaajilta ja kehitämme toimintaa tämän mukaisesti.
 5. Kehitämme tuntien markkinointia sosiaalisessa mediassa aktivoimalla ohjaajia, jäseniä ja aktiiveja.

KEINOT:

 1. Pidetään kausimaksu kohtuullisena ja tuntitarjonta monipuolisena.
 2. Ollaan aktiivisesti yhteydessä ohjaajiin ja pyritään toteuttamaan heidän toiveitaan mm. työhyvinvoinnin ja laadun ylläpitämiseksi.
 3. Kerätään palautetta suullisesti ja/tai kirjallisesti kauden päätteeksi. Lisäksi ohjaajia ja jäseniä kannustetaan antamaan palautetta myös tuntien päätteeksi.

4.Muistutetaan ohjaajia ja jäseniä ottamaan kuvia ja jakamaan niitä yhdistykselle tai omissa kanavissaan.

UUDET JÄSENET:

Voidaan järjestää Avoimien ovien viikko, jolloin pääsee ilmaiseksi tutustumaan jumppiin. Lisäksi esimerkiksi kauden puolivälissä voidaan tarjota kausimaksua puoleen hintaan.

Uusia jäseniä pyritään houkuttelemaan markkinoimalla tuntitarjontaa sosiaalisessa mediassa.

TUNTITARJONTA:

Pyritään jatkamaan samoilla liikuntasalivuoroilla. Tuntitarjonta pidetään monipuolisena, ohjaajien vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita kuunnellen sekä jäsenten toiveita kunnioittaen.

HNV järjestää erillisiä kursseja, mikäli ohjaajilla on kiinnostusta johonkin erityiseen aihealueeseen.

Kesällä järjestetään mahdollisuuksien mukaan puistojumppaa.

OHJAAJAT:​

Ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta laskuttaa yksittäisiä tapahtumia tai tunteja HNV:n kautta.

Ohjaajia houkutellaan kuvaamaan tunneilla videoita ja valokuvia. Kuvat ja videot antavat uusille osallistujille tietoa tuntisisällöistä sekä madaltavat uusien osallistujien osallistumiskynnystä. Myös ohjaajia, jäseniä ja aktiiveja voidaan haastatella tiedotuksen ja osallistumiskynnyksen madaltamisen vuoksi.

Ohjaajilta kerätään palaute HNV:n toiminnasta ja ohjaajien toiveista.

 

 1. LASTEN LIIKUNTA (LALI)

Seuramme tarjoaa laadukasta ja monipuolista jumppaa lapsille 2-vuotiaista aina alakouluikään asti. Järjestämme lapsille temppukoulua ja show-tanssia ja perheille perheliikuntaa. Perheliikunnassa lapsi pääsee kokeilemaan liikkumista yhdessä ikätovereidensa kanssa vanhemman kannustamana. Temppukoulussa ja show-tanssissa lapset liikkuvat ohjaajan/ohjaajien johdolla itsenäisesti ilman vanhempaa. Lapsensa kehitystä pääsee seuraamaan 1-2 kertaa kaudessa järjestettävillä yhteistunneilla, jonne vanhemmat ovat tervetulleita. Kevät- ja syyskauden jumppia pidetään Messukylän koululla tiistaisin ja torstaisin. Lasten liikunnan ohjaajia on seurassamme neljä.

TAVOITTEET:

 1. Tuntisisältöjen monipuolisuus ja asiakaslähtöisyys
 2. Markkinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen
 3. Näkyvyyden hankkiminen seuran lali-toiminnalle
 4. Säilyttää nykyinen ryhmien määrä

 

KEINOT:

 1. Palautekyselyt kausien päätteeksi.
 2. Suullisesti esitettyjen ideoiden huomioiminen tuntisuunnittelussa. Tuntien suunnitteleminen lasten taitotason ja mielenkiinnon kohteiden mukaan
 3. Tuntien ja seuran tapahtumien mainostaminen sekä sisällön tuottaminen somekanaviin: verkkosivut, Facebook ja Instagram. Nettisivujen ajantasaisuudesta huolehtiminen. Mainoskuvien päivittäminen. Kuvausluvat vanhemmilta kauden aluksi.
 4. Aktiivinen osallistuminen erilaisiin Tampereella järjestettäviin lasten ja nuorten urheilutapahtumiin.

 

 1. JÄSENMAKSURINKI (JÄRI)

Jäsenmaksurinkiin eli jäsenrinkiin kuuluu joukko jumpilla käyviä
vapaaehtoisaktiiveja. He vastaanottavat kevät- ja syyskauden alussa
liikuntaseteleillä, käteisellä ja muilla tavoilla maksettuja kausi- ja jäsenmaksuja,
tarkastavat verkkopankkimaksukuitteja, keräävät kertamaksuja sekä antavat
kausitarroja jäsenkortteihin. Jäsenrinkiläiset hoitavat maksuasioita myös kesä- ja
joulujumpilla. Jäsenrinkiläisille on jaettu omat vastuuvuorot, joten jokaisella
jumpalla on paikalla vähintään yksi rinkiläinen.

 

TAVOITTEET:

 1. Jumppaajien on helppo lähestyä jäsenrinkiläisiä, saada maksuasiat hoidettua ja antaa jumppiin liittyvää palautetta.
 2. Jäsenrinkiläiset ovat ajan tasalla tuntitarjonnasta, maksukäytännöistä ja muista jumppia koskevista asioista.
 3. Jäsenrinkiläinen toimii jumpilla ohjaajan tukihenkilönä, jolloin ohjaaja pystyy keskittymään työhönsä paremmin.

 

KEINOT:

 1. Hämeen Naisvoimistelijoiden logopaitaa käyttävät jäsenrinkiläiset päivystävät hyvissä ajoin ennen tunnin alkua jumppasalin ovella maksuasioita hoitamassa. He ottavat vastaan palautetta jumppaajilta ja välittävät sen johtokunnan tietoon.

 

 1. Kauden alussa jäsenrinkiläisille toimitetaan kausitarrat ja tiedote jumppiin liittyvistä asioista. Jäsenrinkiläisten edustajaksi valittu jäsenrinkivastaava tiedottaa rinkiläisille ajankohtaisista asioista WhatsApp-ryhmän kautta.

 

 1. Vastuuvuorossa oleva jäsenrinkiläinen esittäytyy kauden alussa ohjaajalle ja jumppaajille ja kertoo huolehtivansa maksuasioista kyseisellä tunnilla. Ohjaaja ottaa mahdolliset kertamaksut vastaan, mikäli jäsenrinkiläinen ei ole päässyt paikalle, ja toimittaa maksut rinkiläiselle. Jäsenrinkiläinen opastaa tarvittaessa uusia ohjaajia jumppasalin käytännön asioista ja näyttää esimerkiksi välineiden sijainnin.

 

 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Hämeen Naisvoimistelijat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla. Toiminnassa on mukana 19 lasta. Tämä on kahdestoista lukuvuosi, kun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. Toiminta työllistää yhden kokopäiväisen työntekijän ja tuntityöntekijöitä. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kodinomaista, pienissä ryhmissä tapahtuvaa toimintaa, jossa jokaisella lapsella on turvallinen olla. Lapsen mieli pääsee rauhoittumaan ja rentoutumaan koulupäivän jälkeen.

TAVOITTEET:

 1. Toiminnan lapsilähtöisyys
 2. Yhteistyön kehittäminen koulun kanssa
 3. Kaverisuhteiden kehittäminen
 4. Tunnetaitojen kehittäminen

 

KEINOT:

 1. Kuuntelemme ja toteutamme lasten ideoita esim. pienryhmätoiminnalla, missä jokainen lapsi tulee paremmin kuulluksi ja nähdyksi.
 2. Pyrimme kehittämään yhteistyötä koulun kanssa, koska se on meille tärkeä yhteistyötaho. Sovimme opettajien ja rehtorin kanssa yhteisistä pelisäännöistä.
 3. Autamme lapsia löytämään ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä opetamme kuuntelemaan ja kunnioittamaan muita lapsia.
 4. Keskustelemme lasten kanssa tunnetiloista sekä teemme siihen liittyviä tehtäviä.

 

 1. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (VIMA)

 

Viestinnän ja markkinoinnin päätehtävä on seuran ajankohtaisista asioista ja mahdollisista muutoksista tiedottaminen. Tiedotamme HNV:n nettisivuston, Facebook-sivun ja Instagram-tilin kautta. Muutoksista tiedotamme myös WhatsApp-ryhmässä, johon jäsenet voivat halutessaan liittyä. Vuonna 2024 markkinointia ja sisältöjä sosiaalisessa mediassa tehdään edelleen tavoitteellisesti. Tiedottamisen lisäksi panostetaan myös kuulumisten kertomiseen ja positiiviseen hyvän mielen sisältöön. Pyritään julkaisemaan tärkeän informaation lisäksi muutakin liikunta-aiheista sisältöä. Uusia mainostamisen tapoja mietitään tarpeen mukaan. Nettisivulle tehdään tarvittaessa uudistuksia ja selkeytyksiä sisällön päivittämisen ohella ja tiedon ajantasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tarvittaessa suunnitellaan ja painatetaan kohdennettuja mainoslehtisiä kulloisenkin tarpeen mukaan. Kauden aikana voidaan jakaa tai esimerkiksi arpoa ilmaislippuja jumpille, jotta jumppiin tutustuminen olisi houkuttelevampaa keskellä kautta. Jumppien aikataulut julkaistaan nettisivulla ja tarvittaessa myös paperisena versiona, jota jaetaan jumpilla kauden vaihteessa.

 

TAVOITTEET:

 1. Pidämme jäsenemme ajan tasalla seuran asioista ja muutoksista.
 2. Houkuttelemme uusia jäseniä hakeutumaan mukaan toimintaamme.
 3. Pyrimme lisäämään näkyvyyttä ja kehitämme toimintaamme nettisivuilla ja somessa sekä mahdollisesti muissa kanavissa.

 

KEINOT:

 1. Tiedotamme seuran toiminnasta nettisivuston, sosiaalisen median kanaviemme (Facebook ja Instagram) sekä muutoksista myös WhatsApp-ryhmän kautta. Käytämme tarvittaessa maksullista mainontaa sosiaalisessa mediassa tai muissa kanavissa.
 2. Mainostamme jumppatarjontaamme monipuolisesti sosiaalisessa mediassa. Pidämme huolta siitä, että tiedotus ja markkinointi toimivat ja tarvittaessa muutamme toimintaa paremman tuloksen saavuttamiseksi.
 3. Suunnittelemme uusia vaihtoehtoisia mainonnan tapoja. Hyödynnämme ilmaisia ilmoitusalustoja, tulostettavia mainoslipukkeita ja muita mahdollisia kanavia.